Drukuj
Kategoria: Rzecznik Prasowy
Odsłony: 519
Wyjaśnienia w sprawie konsultacji "zagrożenia dla solirodu"

Wyjaśnienia w sprawie materiału zamieszczonego na miastokolobrzeg.pl w dniu 22.08.2019 r. pod tytułem "Miasto konsultuje projekt planu: zagrożenie dla solirodu?"


Szanowny Panie Redaktorze.


Z zamieszczonego przez Pana materiału, czytelnicy mogą odnieść błędne wrażenie, że to Miasto jest zwolennikiem zabudowy terenów na południe od ulicy Krzywoustego. Tymczasem rozpoczęta przez Urząd procedura planistyczna została wszczęta z uwagi na fakt, iż jeden z właścicieli tych terenów wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla swoich nieruchomości. Wniosek dotyczył zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej. Z uwagi na sąsiedztwo (bloki przy ulicy Krzywoustego) istniały podstawy do wydania pozytywnej decyzji.


Biorąc pod uwagę, że tereny te są cenne przyrodniczo, a w studium oznaczone są jako TO-9 czyli teren otwarty bez prawa zabudowy, Miasto zdecydowało się na wszczęcie procedury planistycznej. Dzięki temu postępowanie dotyczące warunków zabudowy zostało zawieszone, a projekt planu jest opiniowany i uzgadniany z szeregiem organów i instytucji. To postępowanie, w przeciwieństwie do decyzji o warunkach zabudowy, daje lepsze możliwości ochrony unikatowej roślinności.


Wszczęta procedura planistyczna objęła nie tylko w/w działkę, ale również tereny sąsiednie. Intencją Prezydent Miasta było objęcie jednym planem miejscowym cennych siedlisk przyrodniczych zlokalizowanych w tej części Miasta.


W granicach opracowania znalazły się również tereny oznaczone w uchwalonym przez Radę Miasta Kołobrzeg w 2013 r. studium symbolem MN-21, czyli tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami. Przygotowywany projekt planu nie mógł naruszać kierunków rozwoju określonych w studium. Dlatego też na części terenu zaproponowano możliwość zabudowy. Nie mniej jednak wraz z projektem planu przesłana został prognoza oddziaływania na środowisko, z której wyraźnie wynika, iż nie można wykluczyć negatywnego oddziaływania zabudowy na cenne siedliska przyrodnicze. W związku z powyższym na obecną chwilę wpłynęła jedna negatywna opinia do planu i jeden brak uzgodnień. Nie możemy wykluczyć, że inne opinie również będą negatywne. To daje podstawy do przeanalizowania zasadności dopuszczenia dla tego obszaru jakiejkolwiek zabudowy. Intencją Miasta jest wyeliminowanie zagrożeń dla cennych przyrodniczo siedlisk znajdujących się na tym terenie. Uzgodnienia i opinie uzyskane w toku procedury planistycznej są zbieżne z proekologicznym podejściem Miasta.