Drukuj
Kategoria: Komunikaty, Edukacja
Odsłony: 936

Celem projektu jest przeciwdziałanie antropopresji w Dorzeczu Parsęty i szeroko pojęta ochrona środowiska przez wykonanie przystani kajakowych. Antropopresja zintensyfikowana zostanie w wyznaczonych do tego punktach przez co ograniczona zostanie antropogeniczna degradacja środowiska w Dorzeczu Parsęty.Dodatkowo zostaną osiągnięte cele promocji ochrony środowiska i szerzenia edukacji ekologicznej, jak również promocji aktywnego wypoczynku i zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin i powiatów Dorzecza Parsęty.


W ramach projektu powstaną przystanie kajakowe na trzech szlakach  kajakowych:


Dodatkowo szlaki po rzece Parsęcie oraz po rzece Piławie zostaną oznakowane.


W ramach projektu zostanie opracowana przez ZMiGDP koncepcja promocji wspólnego produktu turystycznego na bazie powyższych szlaków kajakowych.


W wyniku realizacji projektu powstaną nowe przystanie kajakowe: 6 na rzece Parsęcie, 2 na rzece Piławie oraz 2 na Pętli Szczecineckiej. Poprawie ulegnie bezpieczeństwo osób korzystających z Parsęty, Piławy oraz Pętli Szczecineckiej dzięki kompleksowemu oznaczeniu szlaków kajakowych na ww. trasach. Zniknie konieczność organizowania postojów na terenach niezagospodarowanych, często dzikich i cennych przyrodniczo, które z uwagi na antropopresję ulegały postępującej degradacji.


Harmonogram realizacji projektu: sierpień 2019 r. - grudzień 2021 r.


Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.


W ramach projektu Gmina Miasto Kołobrzeg wybuduje za kwotę ok. 700 tys. zł przystań kajakową wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym, w tym: